bip-logo

STRONA GŁÓWNA BIP

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona BIP CUW: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

Informacje o jednostce na stronie głównej BIP

Szukaj:

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 • Skrytka ePUAP:/sp21kat/skrytka
 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB,
 • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:

  doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Spis treści

Podstawa prawna BIP

Informacje o szkole

Przedmiot działania, kompetencje

Struktura organizacyjna

Majątek szkoły

Rejestry, ewidencja, archiwa

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Deklaracja dostępności

Przetwarzanie danych osobowych

Rekrutacja

Oferty pracy

Ewaluacja

Kontrole

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Instrukcja obsługi strony

Historia zmian

Podstawa prawna BIP:

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA - www.bip.gov.pl

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


 

Powrót do początku

 

Informacje o szkole:

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki

40-748 Katowice ul. J.Malczewskiego 1

tel./fax (032) 2029719

strona internetowa szkoły: sp21.katowice.pl

strona BIP szkoły: sp21.katowice.pl/wordpress/bip

adres e-mail sekretariatu: sekretariat@sp21.katowice.pl

adres e-mail administratora strony: eszromek@sp21kat.edu.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Lubina

Wicedyrektor Szkoły: mgr Bożena Sokołowska

Wicedyrektor Szkoły: mgr inż. Sabina Wójcik

NIP szkoły: 954-23-31-318

REGON szkoły: 000722845

Dane redakcji strony BIP:

Redaktor: Elżbieta Szromek

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki

40-748 Katowice

ul. J.Malczewskiego 1

tel,: (032) 2029719

email: bip@sp21kat.edu.pl

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 29.06.2019: E.Szromek

Powrót do początku

Przedmiot działania i kompetencje:

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
 • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

CHARAKTER SZKOŁY:  publiczna
TYP SZKOŁY: podstawowa
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice
ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach
DYREKTOR: mgr Beata Lubina

WICEDYREKTOR: mgr Bożena Sokołowska
WICEDYREKTOR: mgr inż Sabina Wójcik

PEDAGOG SZKOLNY: mgr Maria Idzik

SEKRETARIAT: Jolanta Jaroń

Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący i nadzorujący.
Szkoła realizuje określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawę programową.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 28.06.2019: E.Szromek

Powrót do początku

Struktura organizacyjna:

Organami Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach są:

1.      Dyrektor szkoły;

2.      Rada Pedagogiczna;

3.      Rada Rodziców;

4.      Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w STATUCIE SZKOŁY.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Majątek szkoły:

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego.
 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Baza szkoły:

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia komputerowa: 2
 • Pracownia języków obcych: 1
 • Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
 • Sala gimnastyczna : 1
 • Gabinet medyczny: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Gabinet logopedy: 1
 • Sekretariat i gabinet dyrektora: 1
 • Gabinet wicedyrektora: 1
 • Sale dydaktyczne: 20
 • Świetlica: 2
 • Sala zabaw: 1
 • Jadalnia: 1
 • Kuchnia: 1
 • Sala na rewalidacje: 1
 • Pokój nauczycielski: 1

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Aktualizacja informacji 28.06.2019: E.Szromek

Powrót do początku

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Szkoła prowadzi:

- księgę ewidencji dzieci
- księgę uczniów
- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
- rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
- rejestr wydanych kart rowerowych
- rejestr pracowników
- ewidencję akt osobowych pracowników
- rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
- ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
księgę inwentarzową
- ewidencje: środków czystości, środków nietrwałych rzemieślnika, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
- ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
- księgę druków ścisłego zarachowania
- rejestr zamówień publicznych
- rejestr zarządzeń wewnętrznych
- rejestr upoważnień
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr korespondencji
- archiwum szkolne
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Szkoła Podstawowa nr 21

Katowice 40-748, ul Jacka Malczewskiego 1

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7.30 – 15.30.

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w sprawach skarg i wniosków  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 9.09.2019: E.Szromek

Aktualizacja informacji 11.09.2019: E.Szromek

Aktualizacja informacji 13.04.2021: E.Szromek

Powrót do początku

Duplikaty: legitymacji, karty rowerowej, świadectwa szkolnego

 • Duplikaty  wydawane są na wniosek rodzica lub ucznia.
 • Duplikat legitymacji szkolnej/karty rowerowej – do wniosku należy dołączyć:
  • 1 aktualną fotografię legitymacyjną
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu – aktualnie wynosi 9 zł.
 • Duplikat świadectwa szkolnego – do wniosku należy dołączyć:
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu – aktualnie wynosi 26.

 

Dane do wpłaty/przelewu:

Bank PKO BP w Katowicach

nr konta: 28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej/karty rowerowej/świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl.1 c)

Do pobrania: podanie o wydanie duplikatu

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 1.07.2019: E.Szromek

Aktualizacja informacji 13.09.2019: E.Szromek

Powrót do początku

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ogólny opis

 1. Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informacje w celu ponownego wykorzystywania.
 2. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona.Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez:
  • przekazanie na wniosek lub w innych trybach,
  • udostępnienie przez systemy informatyczny, Biuletyn Informacji Publicznej.

Wniosek składamy, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w systemach teleinformatycznych,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona w sposób inny niż określony w ppkt b i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 • Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty.

 

Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP SP21 z OI w Katowicach są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.
W przypadku udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek ewentualne warunki lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.

SP21 z OI w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien zawierać co najmniej:
  • nazwę podmiotu zobowiązanego,
  • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także formatu danych,
  • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,
  • wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, nie dłuższym niż 12 miesięcy (gdy wniosek, dotyczy informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).

2.      Wypełniony formularz wniosku.

3.      Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Sposób dostarczania dokumentów

1.      Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 • Przesłać pocztą elektroniczną na adres SP 21 z OI w Katowicach.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w SP 21 z OI w Katowicach w godzinach pracy.

 

2.      W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

UWAGA
Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd poprzez platformę PeUP.

 

Przesyłając wniosek pocztą tradycyjną należy go wysłać na adres: SP 21 z OI w Katowicach

 

Wniosek można również złożyć m. in:

 • osobiście w  sekretariacie SP 21 z OI w Katowicach
 • pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@sp21.katowice.pl  (lecz pisma skierowane na wskazany adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia)

 

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.
 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

·         Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument).

·         Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

·         Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).

 1. Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera „Pomoc” dostępna w górnej części strony.

 

 

Opłaty

 1. Opłatę można nałożyć, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.Przy ustalaniu opłat uwzględnia się:

·         koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie,

·         inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków, które mogą mieć wpływ na w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji,

·         koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku (dotyczy tylko ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).

 1. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

 1. Na żądanie wnioskodawcy wskazuje się sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

 

W przypadku wystąpienia ewentualnych opłat, po przyjęciu oferty określoną w niej kwotę należy wpłacić na konto SP 21 z OI w Katowicach

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia tego wniosku.
 3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

·         Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.

·         Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

·         Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

·         Określenie odrębnych warunków ponownego wykorzystywania informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, np.: obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 1. Oferta:

·         Podmiot zobowiązany przedstawia ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów.

·         Wnioskodawca po otrzymaniu oferty może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.
Uwaga! Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 1. Sposoby rozpatrzenia wniosku:

·         bezwarunkowe i bezpłatne przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania,

·         poinformowanie o braku warunków czy opłat w przypadku posiadania przez wnioskodawcę informacji sektora publicznego,

·         poinformowanie, że wytworzenie żądanych informacji nie należy do zakresu zadań publicznych podmiotu,

·         przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, czy wysokość opłat,

·         odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formie decyzji administracyjnej gdy:

 

·         dostęp do informacji sektora publicznego został ustawowo ograniczony lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim,

·         opracowywanie, a w szczególności przetworzenie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

o    Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

o    Drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną.

o    Poprzez pocztę tradycyjną.

o    Osobiście w siedzibie urzędu.

 • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Tryb odwoławczy

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
 2. Do skarg rozpatrywanych z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 3. Do decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosuje się przepisy KPA. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 4. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  • Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 5. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w SP 21 z OI w Katowicach lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 6. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

1.       Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

- Pisemnie pocztą tradycyjną.

- Pisemnie bezpośrednio w SP 21 z OI w Katowicach w godzinach pracy.

2.        Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.352 z późn. zm.).

Wytworzenie informacji 1.07.2019: B.Lubina
Udostępnienie informacji 1.07.2019: E.Szromek

 

Powrót do początku

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej BIP: ……………
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-09
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • sekretariat@sp21.katowice.pl
 • 32 2029719

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

 1. zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, a jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej – w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe w sposób wskazany przez wnioskodawcę, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

 

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu (odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Do  skarg  rozpatrywanych  w postępowaniach  w sprawie  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl  .

Dostępność architektoniczna

Adres:
ul. J.Malczewskiego 1

40-748 Katowice

 1. Dostępność wejścia do budynku: Jest
 2. Dostosowanie korytarzy: Brak
 3. Dostosowanie schodów: Brak
 4. Dostosowanie wind: Jest
 5. Dostosowanie pochylni: Jest
 6. Dostępność platform: Brak
 7. Schodołaz: Brak
 8. Dostępność informacji głosowych: Brak
 9. Parking – brak. Brak wydzielenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się poza terenem szkolnym.

10. Prawo wstępu z psem asystującym: Możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze względu na przebywające na terenie placówki dzieci

11. Dostępność tłumacza języka migowego: Brak

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Staramy się wypracowywać rozwiązania takie, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C – Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wytworzenie informacji 9.10.2020: B.Lubina
Udostępnienie informacji 9.10.2020: E.Szromek

Powrót do początku

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

 

1)       Administratorem przekazanych danych jest Dyrektor SP21 z OI  z siedzibą w Katowicach, przy ul. J.Malczewskiego 1,   e-mail: sekretariat@sp21.katowice.pl

2)       Dyrektor SP 21 z OI w Katowicach wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

3)       Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art.6 ust 1 lit c RODO ) wynikającego z następujących przepisów:

§  ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

§  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po złożeniu wniosku).

4)       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po złożeniu wniosku)

6)       Posiada Pani/Pan prawo do:

-  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub uzupełnienia,

-  ograniczenia przetwarzania danych,

-  wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)       Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do realizacji złożonego wniosku wynika z ustawy z  dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i jest obligatoryjne. W przypadku postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej zostanie Pani/Pan poinformowany o konieczności uzupełnienia danych.

8)       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Wytworzenie informacji 1.07.2019: B.Lubina
Udostępnienie informacji 1.07.2019: E.Szromek

 

Powrót do początku

 

Rekrutacja:

Nabór dzieci z obwodu szkoły w tym roku prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym i w terminach wskazanych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice ( nr zarządzenia 783/2020/ z 29 stycznia 2020 r,), czyli rozpoczynamy 23 marca 2020 r.

LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ:  http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Sposób składania dokumentów papierowych:

 1. Wydrukowane dokumenty proszę włożyć do koperty
 2. Kopertę proszę wrzucić do specjalnej skrzynki umieszczonej w przedsionku szkoły, w godzinach jej otwarcia.
 3. Szkoła będzie otwarta w środy i czwartki w godz. 10.00 – 12.00 i 16.00 – 17.00

Prezydent M.Krupa wydłużył termin składania dokumentów do 9 kwietnia.

 838-2020 zarządzenie zmiana terminów rekrutacji

wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

 

 

 Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń

Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 31.10.2014 r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 2.03.2015 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 12.03.2018 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 29.06.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 20.03.2020 r.: E.Szromek

 

Powrót do początku

Oferty pracy:

Brak aktualnych ofert pracy.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Ewaluacja:

Ewaluacja została przeprowadzona w dniach 28.09.2012 – 8.10.2012

Raport z ewaluacji: http://www.npseo.pl/action/raports

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Kontrole:

11.01.2013 r. – Prezydent Miasta Katowice – kontrola w związku z oceną pracy Dyrektora

22.02.2013 r. – Wydział Edukacji – formy wypoczynku zimowego uczniów

29.082013 r. – PSSE Katowice – ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2013/2014

20.11.2013 r. – PSSE Katowice – kontrola gabinetu pielęgniarki szkolnej

2.12.2013 r. – Śląski Kurator Oświaty – kontrola planowana dotycząca wyboru podręczników przez nauczycieli i realizacji zajęć wychowania fizycznego

4.03.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów w tym sześciolatków

10.06.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – kontrola doraźna z organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

17.09.2014 r. – PSSE Katowice – ocena stanu sanitarnego szkoły

29.09.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – prawidłowość organizacji nauki języków mniejszości narodowej

20.11.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – realizacja zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w dniu 29.09.2014r. w zakresie prawidłowej organizacji nauki języków mniejszości narodowej

28.11.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – podpisanie protokołu

19.03.2015 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – organizacja nauki języka mniejszości narodowej zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonania przez szkoły zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej

27.03.2015 – Kuratorium Oświaty Katowice – przekazanie protokołu

23.04.2015 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

27.07.2015 r. – PSSE w Katowicach – kontrola sprawdzająca decyzję PPIS z dnia 7.01.2013r.

10.09.2015 r. – PSSE w Katowicach – ocena stanu sanitarnego

25.09.2015 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – rekontrola zaleceń dotycząca organizacji nauki języka mniejszości narodowej

16.05.2016 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja indywidualnego nauczania w związku ze skargą oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

10.08.2016 r. – Prezydent Miasta Katowice – dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi

24.10.2016 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena stanu sanitarnego szkoły

25.10.2016 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych

30.03.2017 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – prawidłowość organizacji funkcjonowania biblioteki szkolnej

29.05.2017 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena realizacji programu „Trzymaj formę”

22.09.2017 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena realizacji decyzji PPIS w Katowicach z dnia 7.01.2013 r., ocena realizacji powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Katowice

24.11.2017 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – kontrola w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń kuchennych

13.02.2018 r. – Urząd Miasta Katowice – audyt dotyczący wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym (wpływ do jednostki)

30.04.2018 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzeganie praw dziecka

8.05.2018 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego

22.10.2018 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – badanie kompetencji kluczowych

19.03.2019 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego

18.04.2019 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja kształcenia specjalnego

24.05.2019 r. – PPIS w Katowicach – ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów

6.09.2019 r. – ZUS Chorzów

10.09.2019 r. – 15.10.2019 r. – UM Katowice, Wydział Audytu i Kontroli – realizacja planu dochodów i wydatków, sprawy organizacyjno-kadrowe

20.092019 r – Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja nauczania języka mniejszości narodowej oraz nauki własnej historii i kultury

21.10.2019 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kontrola realizacji zaleceń wydanych w ramach poprzedniej kontroli

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 13.10.2015 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 1.07.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 7.11.2019 r: E.Szromek

 

Powrót do początku

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP:

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: REGULAMIN 2018

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 29.06.2019: E.Szromek

Powrót do początku

Instrukcja obsługi strony:

1. Układ strony:
Stronę otwiera spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Szkołę Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.
2. Przeglądanie strony:
W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkoleStruktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.
3. Powrót do Spisu treści:
Aby powrócić do Spisu treści, należy nacisnąć link Powrót do początku znajdujący się u dołu każdej podstrony.
4. Przeglądanie załączonych dokumentów:
Niektóre podstrony zawierają dodatkowe dokumenty do pobrania. Są one zapisane w formacie .doc lub .pdf. Dokumenty te pobrać można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne pobranie na komputer użytkownika).
5. Wyszukiwanie informacji:
Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Znajduje się on w prawej kolumnie strony. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.
6. Rejestr zmian:
Wszelkie zmiany na stronie BIP SP 21 odnotowywane są w zakładce Historia zmian.

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Historia zmian:

15.09.2014 r. utworzenie strony BIP.

18.09.2014 r. aktualizacja strony BIP według wytycznych poaudytowych.

26.01.2015 r. dodanie na stronie informacji o elektronicznej skrzynce podawczej.

2.03.2015 r. aktualizacja zasad rekrutacji do klasy pierwszej

21.04.2015 r. aktualizacja informacji dotyczących kontroli przeprowadzanych w placówce

12.03.2018 r. aktualizacja zasad rekrutacji

28.06.2019 r. aktualizacja danych dotyczących dyrekcji szkoły oraz bazy szkoły

29.06.2019 r. aktualizacja zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

29.06.2019 r. aktualizacja regulaminu świadczeń socjalnych

1.07.2019 r. aktualizacja danych rachunku bankowego, aktualizacja danych dotyczących kontroli

1.072019 r. dodanie informacji dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz przetwarzania danych osobowych

9.09.2019 r. aktualizacja godzin urzędowania sekretariatu

9.09.2019 r. dodanie informacji o godzinach, w których dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w sprawach skarg i wnioskówu

13.09.2019 r. dodanie wzoru podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

7.11.2019 r. aktualizacja danych dotyczących kontroli

9.10.2020 r. dodanie informacji o deklaracji dostępności

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 18.09.2014 : E.Szromek
Aktualizacja informacji: 31.10.2014 r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 2.03.2015  r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 21.04.2015 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 28.06.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 29.06.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 1.07.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 9.09.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 13.09.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 7.11.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 9.10.2020 r: E.Szromek

 

Powrót do początku

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 22
Ilość wszystkich odwiedzin: 134454