bip-logo

STRONA GŁÓWNA BIP

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona BIP CUW: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

Informacje o jednostce na stronie głównej BIP

Szukaj:

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 • Skrytka ePUAP:/sp21kat/skrytka
 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB,
 • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:

  doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Spis treści

Podstawa prawna BIP

Informacje o szkole

Przedmiot działania, kompetencje

Struktura organizacyjna

Majątek szkoły

Rejestry, ewidencja, archiwa

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego

Rekrutacja

Oferty pracy

Ewaluacja

Kontrole

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Instrukcja obsługi strony

Historia zmian

Podstawa prawna BIP:

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA - www.bip.gov.pl

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


 

Powrót do początku

 

Informacje o szkole:

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki

40-748 Katowice ul. J.Malczewskiego 1

tel./fax (032) 2029719

strona internetowa szkoły: sp21.katowice.pl

strona BIP szkoły: sp21.katowice.pl/wordpress/bip

adres e-mail sekretariatu: sekretariat@sp21.katowice.pl

adres e-mail administratora strony: elaszr@poczta.onet.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Lubina

Wicedyrektor Szkoły: mgr Bożena Sokołowska

Wicedyrektor Szkoły: mgr inż. Sabina Wójcik

NIP szkoły: 954-23-31-318

REGON szkoły: 000722845

Dane redakcji strony BIP:

Redaktor: Elżbieta Szromek

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki

40-748 Katowice

ul. J.Malczewskiego 1

tel,: (032) 2029719

email: bip@sp21.katowice.pl

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Przedmiot działania i kompetencje:

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
 • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

CHARAKTER SZKOŁY:  publiczna
TYP SZKOŁY: podstawowa
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice
ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach
DYREKTOR: mgr Lucjan Wojaczek

WICEDYREKTOR: mgr Beata Lubina
WICEDYREKTOR: mgr inż Sabina Wójcik

PEDAGOG SZKOLNY: mgr Maria Idzik

SEKRETARIAT: Jolanta Jaroń

Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący i nadzorujący.
Szkoła realizuje określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawę programową.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Struktura organizacyjna:

Organami Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach są:

1.      Dyrektor szkoły;

2.      Rada Pedagogiczna;

3.      Rada Rodziców;

4.      Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w STATUCIE SZKOŁY.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Majątek szkoły:

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego.
 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Baza szkoły:

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia komputerowa: 1
 • Pracownia języków obcych: 1
 • Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
 • Sala gimnastyczna : 1
 • Gabinet medyczny: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Gabinet logopedy: 1
 • Sekretariat i gabinet dyrektora: 1
 • Gabinet wicedyrektora: 1
 • Sale dydaktyczne: 20
 • Świetlica: 2
 • Sala zabaw: 1
 • Jadalnia: 1
 • Kuchnia: 1
 • Sala na rewalidacje: 1
 • Pokój nauczycielski: 1

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Szkoła prowadzi:

- księgę ewidencji dzieci
- księgę uczniów
- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
- rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
- rejestr wydanych kart rowerowych
- rejestr pracowników
- ewidencję akt osobowych pracowników
- rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
- ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
księgę inwentarzową
- ewidencje: środków czystości, środków nietrwałych rzemieślnika, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
- ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
- księgę druków ścisłego zarachowania
- rejestr zamówień publicznych
- rejestr zarządzeń wewnętrznych
- rejestr upoważnień
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr korespondencji
- archiwum szkolne
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Szkoła Podstawowa nr 21

Katowice 40-748, ul Jacka Malczewskiego 1

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.30 – 15.30

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Duplikaty: legitymacji, karty rowerowej, świadectwa szkolnego

 • Duplikaty  wydawane są na wniosek rodzica lub ucznia.
 • Duplikat legitymacji szkolnej/karty rowerowej – do wniosku należy dołączyć:
  • 1 aktualną fotografię legitymacyjną
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu – aktualnie wynosi 9 zł.
 • Duplikat świadectwa szkolnego – do wniosku należy dołączyć:
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu – aktualnie wynosi 26.

 

Dane do wpłaty/przelewu:

Bank Śląski Oddział w Katowicach

nr konta: 05 1050 1214 1000 0023 5303 7464

tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej/karty rowerowej/świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl.1 c)

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Rekrutacja:

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 21

z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

w roku szkolnym 2017/2018

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie:

 •  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1872),
 • uchwały Rady Miasta Katowice nr XXI/403/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

II. Termin rekrutacji

1 Nabór do klas pierwszych na kolejny rok szkolny prowadzony jest w okresie od 1 marca do 31 maja

2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   32-20-29-719

 1. Obowiązek szkolny

1) W roku szkolnym 2018/2019  spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2011 r. oraz  2012 r.

IV. Zasady rekrutacji

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły /załącznik nr 1/, który obejmuje ulice określone w Uchwale  Rady Miejskiej Katowic z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami./załącznik nr 2/

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało w przedszkolu należącym do obwodu szkoły

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

d) jeden z rodziców(opiekunów prawnych) zameldowany jest w  obwodzie szkoły

5.

Lp. Kryteria Liczba punktów
1. Zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice

32

2. Uczęszczanie kandydata do  oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

16

3. Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14

4. Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

4

5. Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

2

6. Wielodzietność rodziny kandydata

1

7. Niepełnosprawność kandydata

1

8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

6. W  sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego
w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu z sekretariatu szkolnego bądź ze strony internetowej szkoły wniosku zapisu do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,

c) w przypadku rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko objęte było nauką języka mniejszości – złożeniu wniosku o objęcie nauką języka mniejszości narodowej.

IX. Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1  Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej – plik w formacie Word

Załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej –  plik w formacie PDF

Załącznik nr 2 Podanie o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej – plik w formacie Word

Załącznik nr 2 Podanie o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej – plik w formacie PDF

 

 Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń

Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 31.10.2014 r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 2.03.2015 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 12.03.2018 r: E.Szromek

 

Powrót do początku

Oferty pracy:

Brak aktualnych ofert pracy.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Ewaluacja:

Ewaluacja została przeprowadzona w dniach 28.09.2012 – 8.10.2012

Raport z ewaluacji: http://www.npseo.pl/action/raports

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Kontrole:

11.01.2013 r. – Prezydent Miasta Katowice – kontrola w związku z oceną pracy Dyrektora

22.02.2013 r. – Wydział Edukacji – formy wypoczynku zimowego uczniów

29.082013 r. – PSSE Katowice – ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2013/2014

20.11.2013 r. – PSSE Katowice – kontrola gabinetu pielęgniarki szkolnej

2.12.2013 r. – Śląski Kurator Oświaty – kontrola planowana dotycząca wyboru podręczników przez nauczycieli i realizacji zajęć wychowania fizycznego

4.03.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów w tym sześciolatków

10.06.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – kontrola doraźna z organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

17.09.2014 r. – PSSE Katowice – ocena stanu sanitarnego szkoły

29.09.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – prawidłowość organizacji nauki języków mniejszości narodowej

20.11.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – realizacja zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w dniu 29.09.2014r. w zakresie prawidłowej organizacji nauki języków mniejszości narodowej

28.11.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – podpisanie protokołu

19.03.2015 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – organizacja nauki języka mniejszości narodowej zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonania przez szkoły zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej

27.03.2015 – Kuratorium Oświaty Katowice – przekazanie protokołu

23.04.2015 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

27.07.2015 r. – PSSE w Katowicach – kontrola sprawdzająca decyzję PPIS z dnia 7.01.2013r.

10.09.2015 r. – PSSE w Katowicach – ocena stanu sanitarnego

25.09.2015 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – rekontrola zaleceń dotycząca organizacji nauki języka mniejszości narodowej

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 13.10.2015 r: E.Szromek

 

Powrót do początku

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP:

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: REGULAMIN ZFŚS 2014

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Instrukcja obsługi strony:

1. Układ strony:
Stronę otwiera spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Szkołę Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.
2. Przeglądanie strony:
W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkoleStruktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.
3. Powrót do Spisu treści:
Aby powrócić do Spisu treści, należy nacisnąć link Powrót do początku znajdujący się u dołu każdej podstrony.
4. Przeglądanie załączonych dokumentów:
Niektóre podstrony zawierają dodatkowe dokumenty do pobrania. Są one zapisane w formacie .doc lub .pdf. Dokumenty te pobrać można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne pobranie na komputer użytkownika).
5. Wyszukiwanie informacji:
Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Znajduje się on w prawej kolumnie strony. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.
6. Rejestr zmian:
Wszelkie zmiany na stronie BIP SP 21 odnotowywane są w zakładce Historia zmian.

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek


Powrót do początku

Historia zmian:

15.09.2014 r. utworzenie strony BIP.

18.09.2014 r. aktualizacja strony BIP według wytycznych poaudytowych.

26.01.2015 r. dodanie na stronie informacji o elektronicznej skrzynce podawczej.

2.03.2015 r. aktualizacja zasad rekrutacji do klasy pierwszej

21.04.2015 r. aktualizacja informacji dotyczących kontroli przeprowadzanych w placówce

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 18.09.2014 : E.Szromek
Aktualizacja informacji: 31.10.2014 r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 2.03.2015  r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 21.04.2015 r: E.Szromek

 

Powrót do początku

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 74
Ilość wszystkich odwiedzin: 87568