ZARZĄDZENIE NR 1/2019

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Katowicach w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz ustalenia wysokości opłaty za posiłek.

Art. 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)  oraz art. 3 ustawy z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów  i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.).

  1. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Katowicach w wysokości 3,00 zł – cena obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania obiadu.
  2. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkole oraz przez uczniów, którym przyznano obiady za które opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 6,98 zł – cena obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku oraz koszt przygotowania posiłku.
  3. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy. Brak wpłaty w w/w terminie równoznaczny jest z rezygnacją z posiłków w danym miesiącu.
  4. Zwrot za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły przysługuje wtedy, gdy ciągła nieobecność w szkole wynosi powyżej 3 dni, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności. Zwrot ten ma formę odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu. Należna kwota zwrotu to iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności ucznia lub pracownika szkoły.
  5. Dopuszczam możliwość zakupu pojedynczych obiadów przez uczniów i pracowników szkoły odpowiednio w cenie 3,00 zł lub 6,98 zł tylko w sytuacji kiedy pozostaną obiady niewykorzystane a wcześniej zapłacone – posiłek ten można zakupić od godz. 13.40
  6. W wypadku zakupienia obiadu przez pracowników administracji i obsługi koszt obiadu wynosi 6,98 zł + 8 % vat = 7,54 zł
  7. Dopuszczam możliwość zakupu pojedynczych obiadów przez pracowników szkoły w wyjątkowych sytuacjach w związku z planowanymi konferencjami czy imprezami popołudniowymi w szkole ( pracownik zamawia i opłaca posiłek 3 dni wcześniej ).

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 01.03.2019 r. i jednocześnie traci moc  zarządzenie nr 1/2018

 

 

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 203
Ilość wszystkich odwiedzin: 102098