Terminy I etapów

J.polski – 3.11.2020
Matematyka – 4.11.2020
J.angielski – 5.11.2020
Historia – 6.11.2020
Fizyka + geografia – 9.11.2020
Biologia – 10.11.2020
J.hiszpański – 30.10.2020
j.niemiecki, chemia – 29.10.2020

WYMAGANIA DO ETAPU I

JĘZYK ANGIELSKI

image000001 image000000

JĘZYK POLSKI

Zakres wiedzy i umiejętności :
1.Literatura: a) Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Nasza Księgarnia, Warszawa1993. ISBN83-10-07794-7 do drugiego etapu konkursu

b) Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i …templariusze, Oficyna Wydawnicza Warmia. ISBN83-85875-03-4 do pierwszego
etapu konkursu
c) Samochodzik i templariusze, reżyseria Hubert Drapella, Walentyna Maruszewska – film do pierwszego etapu konkursu

2.Świat przedstawiony dzieła literackiego.
3. Adaptacja filmowa, a dzieło literackie- podobieństwa i różnice.
4. Rodzaje i gatunki literackie.
5.Interpretacja utworu literackiego, rozpoznawanie środków poetyckich i określanie ich funkcji, budowa wiersza, rodzaje rymów.
6.Zjawiska fonetyczne- upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe.
7. Akcent wyrazowy.
8.Rozróżnianie odmiennych i nieodmiennych części mowy oraz części zdania.
9. Sporządzanie wykresów zdań współrzędnych, podrzędnych i z imiesłowowym równoważnikiem zdania.
10.Rodzaje słowników.
11.Słowotwórstwo- podstawa słowotwórcza, rodzaje formantów.
12.Pochodzenie i znaczenie związków frazeologicznych.
13.Tworzenie krótkich form wypowiedzi :zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie, dziennik, reklama.
14.Zastosowanie zasad ortografii i interpunkcji w wypowiedziach pisemnych.

CHEMIA

I. Obszary umiejętności

1. znajomość nazewnictwa systematycznego związków nieorganicznych,

2. umiejętność pisania wzorów sumarycznych i strukturalnych,

3. umiejętność pisania i analizowania równań reakcji w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej,

4. znajomość cykli przemian chemicznych i umiejętność rozwiązywania chemografów.

5. planowanie, opisywanie, przewidywanie wyników i wyciąganie wniosków z zaplanowanych doświadczeń, odróżnianie wniosku od obserwacji,

6. umiejętność opisywania właściwości pierwiastków i przemian zachodzących między nimi na podstawie danych fizyko – chemicznych zawartych w tekście, tabeli lub wykresie,

7. umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych dotyczących: rozpuszczalności, stężenia procentowego, prawa stałości składu, prawa zachowania masy, składu izotopowego,

8. powiązanie właściwości substancji z jej zastosowaniem,

9. umiejętność rozwiązania postawionego problemu na podstawie analizy wcześniejszego opisu podobnego zagadnienia,

 

II. Treści kształcenia

Treści kształcenia z chemii dla szkoły podstawowej zawarte w aktualnie obowiązującej podstawie programowej:

1. substancje i ich właściwości,

2. wewnętrzna budowa materii,

3. reakcje chemiczne,

4. niemetale i ich związki,

5. woda i roztwory wodne,

6. wodorotlenki i kwasy.

 

FIZYKA

Treści obejmować będą:

  • budowę materii,
  • hydro- i aerostatykę,
  • kinematykę i dynamikę,
  • pracę,
  • moc i energię
  • termodynamikę

GEOGRAFIA

I. Zakres umiejętności

1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków na ich podstawie.

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

3. Interpretowanie map różnej treści.

4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.

5. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska przyrodniczego.

6. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego Polski, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.

7. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce.

8. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska geograficznego Polski.

 

II. Zakres treści

Geografia fizyczna świata. Krajobrazy Ziemi. Geografia Polski i Europy.

1.Mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna, skala mapy, treść mapy.

2.Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska).

3.Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie.

4.Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno- geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa.

5.Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi.

6.Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; turystyka w Europie Południowej.

7.Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami.

8.Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; przejściowość klimatu Polski; Morze Bałtyckie;

9.Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy: rozmieszczenie ludności, struktura demograficzna Polski (wiekowa, narodowościowa, wyznaniowa, wykształcenia, zatrudnienia);

10.Migracje Polaków na tle współczesnych ruchów migracyjnych w Europie; zróżnicowanie polskich miast; sektory gospodarki Polski; rolnictwo Polski; zmiany struktury przemysłu Polski; zróżnicowanie usług i ich rola w rozwoju gospodarki; rozwój komunikacji; gospodarka morska; atrakcyjność turystyczna Polski.

11.Relacje między elementami środowiska geograficznego na przykładzie wybranych obszarów Polski. Wpływ: rozwoju dużych miast na przekształcenia strefy podmiejskiej; procesów migracyjnych na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu obszarów wiejskich; walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki.

BIOLOGIA

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

Stopień szkolny I.

Obszary umiejętności

Uczeń: I

- określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne,

- określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą,

- analizuje wyniki doświadczenia lub obserwacji i formułuje wnioski,

- odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe,

- posługuje się podstawową terminologią biologiczną,

- interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski,

 

- opisuje, porządkuje i rozpoznaje tkanki, narządy i układy narządów człowieka,

- wyjaśnia procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka,

- przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem człowieka a środowiskiem,

- analizuje wyniki doświadczenia lub obserwacji i formułuje wnioski,

- odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe,

- posługuje się podstawową terminologią biologiczną,

- interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo -skutkowe między zjawiskami,

- formułuje wnioski, – przedstawia opinie i argumenty związane z omawianym i zagadnieniami biologicznymi,

- analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej,

- przedstawia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów.

 

 

II. Treści kształcenia

1. Organizm i chemizm życia:

a) hierarchiczna organizacja budowy organizmów,

b) pierwiastki budujące ciała organizmów,

c) budowa i funkcja białek, cukrów, tłuszczy, kwasów nukleinowych, wody i soli mineralnych,

d) rozpoznawanie na podstawie rysunku, schematu, zdjęcia lub opisu elementów budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa) i ich funkcje,

e) charakterystyczne cechy budowy komórki bakterii, roślin i zwierząt oraz rozpoznawanie tych typów komórek na schemacie, zdjęciu lub na podstawie opisu,

2. Organizm człowieka:

a) tkanki zwierzęce – lokalizacja w organizmie, charakterystyczne cechy budowy, przystosowanie budowy do pełnionej funkcji, rozpoznawanie na podstawie rysunku, schematu, zdjęcia lub opisu (treść wykraczająca poza podstawę programową),

b) hierarchiczna budowa organizmu,

c) budowa i funkcjonowanie układów narządów,

d) schorzenia układów wewnętrznych człowieka i ich profilaktyka,

e) drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wirusowych

g) drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wirusowych (grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS),

f) drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób bakteryjnych (gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza),

g) sposoby zarażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty (toksoplazmoza, malaria),

h) sposoby zarażenia człowieka pasożytami (tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony, włosień spiralny, glista ludzka, owsik) oraz zasady profilaktyki chorób wywołanych przez te pasożyty.

III. Literatura

Zagadnienia poszerzające treści podstawy programowej zostały zapisane w treściach kształcenia kursywą i są omówione w zalecanej literaturze.

1. Aktualnie obowiązujące podręczniki szkolne do biologii dla szkoły podstawowej (klasy V– VIII) dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN

2. Atlas anatomiczny. Tajemnice ciała, Wydawnictwo Nowa Era,. Warszawa 2015

3. Solomon Eldra P., Berg Linda R., Martin Diana W., Biologia, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016

 

HISTORIA

1. Cywilizacje starożytne:
a) koczowniczy a osiadły tryb życia – skutki rewolucji neolitycznej;
b) cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamii, Egiptu i Izraela) oraz cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu – lokalizacja w czasie i przestrzeni oraz charakterystyka struktur społecznych i systemu wierzeń;
c) porównanie systemu sprawowania władzy oraz organizacja społeczeństwa w Egipcie, Atenach peryklejskich i Rzymie;
d) najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego
w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze;
e) narodziny oraz rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.
2. Świat islamski i Bizancjum.
a) zasięg podbojów arabskich i ich wpływ na Europę;
b) zasięg i osiągnięcia cesarstwa bizantyjskiego.
3. Władza, społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy.
a) państwo Franków;
b) rozłam w Kościele w XI wieku oraz relacje pomiędzy władzą cesarską a papieską;
c) system lenny i podziały społeczne w średniowieczu;
d) życie średniowiecznego miasta i wsi;
e) kultura rycerska;
f) styl romański i styl gotycki;
g) rola Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego.
4. Polska w okresie wczesnopiastowskim.
a) państwo pierwszych Piastów;
b) odbudowa i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego;
c) dokonania Bolesława Krzywoustego;
5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
a) przyczyny oraz skutki rozbicia dzielnicowego;
b) sytuacja międzynarodowa ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego;
c) proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku.
6. Polska w XIV – XV wieku.
a) rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV wieku;
b) dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej oraz w polityce zagranicznej;
c) unia Polski z Litwą;
d) związki Polski z Węgrami w XIV i XV wieku;
e) relacje polsko-krzyżackie w XIII–XV wieku;
f) rozwój monarchii stanowej i uprawnień stanu szlacheckiego.

 

MATEMATYKA

Na I stopniu konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny w zakresie matematyki) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej… (Dz.U. 2017 poz. 356 ze zm.) oprócz następujących treści dla klas VII-VIII:

- dział VII. Proporcjonalność prosta.

 - dział X. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.

- dział XIV. Długość okręgu i pole koła.

- dział XVI. Zaawansowane metody zliczania.

- dział XVII. Rachunek prawdopodobieństwa.

Obowiązują dodatkowo następujące treści: 1. Stosowanie skróconego zapisu rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego liczby wymiernej ( zapisanie okresu w nawiasie).

JĘZYK NIEMIECKI

 Podstawa programowa z języka niemieckiego do klasy 7 i 8 na podstawie podręczników Magnet 1 do klasy 7 i Magnet 2 do klasy 8 oraz wiadomości kulturoznawcze o Niemczech.

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 22
Ilość wszystkich odwiedzin: 134454