WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID–19, OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAROLA MIARKI W KATOWICACH.

 

§ 1 Zasady organizacji pracy

 1. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania placówki.
 2. W razie potrzeby szkoła zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, m.in.: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.
 3. Przy wejściu do szkoły w holu głównym umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Do placówki nie mogą przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 5.  Pracownicy szkoły razem z Dyrektorem monitorują  prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 6. Na terenie szkoły wyznaczone jest i odpowiednio wyposażone pomieszczenie (m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala 16).
 7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 8. Organizacja posiłków przebiega bezpiecznie z uwzględnieniem następujących zasad: spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenia i dezynfekcji blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są wyparzane  każdorazowo po użyciu.
 9. W miarę możliwości zostaje ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz.  Zachowane są dodatkowych środki ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami produktów żywnościowych, chemii, itd.
 10. Grupy przebywają  w wyznaczonych i stałych salach. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci Jeśli jest to możliwe, liczebność grup jest mniejsza.  W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o dwoje. Minimalna przestrzeń do zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna.

 

§ 2   Zasady organizacji pracy nauczyciela

 1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez Dyrektora harmonogramu.
 2. Nauczyciel zobligowany jest do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki, np. na spacer.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować np. pluszowych zabawek, dywanów. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinno się je systematycznie dezynfekować (środki dezynfekujące znajdują się w salach).
 5. Sala, w której organizowane są zajęcia należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę. Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne organizowane powinny być (w zależności od warunków pogodowych) przy otwartych oknach.
 6. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce (zaleca się co godzinę myć ręce), szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować należy pokaz właściwego mycia rąk. Nauczyciel daje przykład częstego mycia rąk.
 7. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący 1,5 – 2 metry.
 8. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 9. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 10. Należy monitować temperaturę ciała dzieci minimalnie 2 razy w ciągu dnia (po przyjściu dziecka do placówki i w trakcie opieki).
 11. Kontakt z rodzicami/opiekunami odbywa się telefonicznie. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele, posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu i natychmiastowego oddzwonienia.

§3 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Do placówki przyprowadzane są przez rodziców lub opiekunów prawnych tylko dzieci zdrowe.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka, jeśli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej oraz gdy miał kontakt z osobą chorą.
 3. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 4. Każdorazowo przy wejściu do szkoły dzieciom mierzona jest temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury 37 °C i powyżej, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 5. Rodzice są zobowiązania do podpisania zgody na mierzenie temperatury dziecka przy wejściu do placówki oraz w ciągu dnia. Niepodpisanie równoznaczne jest z nieprzyjęciem dziecka do placówki.
 6.  Wszyscy dorośli wchodzący do budynku  mają zasłonięte nos i usta odpowiednią maseczką lub materiałem.
 7. Rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku szkoły zdejmuje mu osłonę nosa i ust. Rodzic z dzieckiem podchodzi do szklanych drzwi w holu głównym i domofonem sygnalizuje przybycie dziecka. Dziecko do grupy świetlicowej odprowadza i przyprowadza z holu głównego szkoły nauczyciel pełniący dyżur.
 8. Rodzic ogranicza czas przebywania w pomieszczeniu przy portierni do minimum, tak aby umożliwić sprawne przekazywanie i odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców.
 9. Pozostali rodzice czekają w odpowiedniej odległości, min. 1,5 – 2 metry od siebie.
 10. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek, książeczek, itp..
 11. Rodzic odbierając dziecko z placówki sygnalizując swoje przybycie dzwoniąc na domofon. Nauczyciel pełniący dyżur odprowadza dziecko do holu głównego i oddaje je pod opiekę rodzica.
 12. Rodzicowi wolno przebywać na terenie placówki tylko w wyznaczonej strefie, tj. hol główny przy portierni.
 13. Po przekazaniu/odbiorze dziecka rodzice niezwłocznie opuszczają teren placówki.
 14. Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki  po uzyskaniu informacji o wystąpieniu u dziecka objawów  chorobowych,  a następnie do udania  się do lekarza w celu diagnostyki.

 

 

§ 4 Zasady bezpiecznego postępowania rodziców na terenie szkoły

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic zobowiązany jest przekazać nauczycielowi lub dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Rodzic zaopatruje swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do szkoły i w drodze powrotnej.
 3. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 4. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 5. Rodzic regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 

§ 5 Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala 16).
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba ubrana w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji i pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje w bezpiecznej odległości i oczekuje z nim do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora o sytuacji.
 4. Nauczyciel przeprowadza pozostałe dzieci do innego, wyłączonego z użytkowania pomieszczenia .
 5. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19. O zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców dzieci.
 6. Pomieszczenia, w których przebywał dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.

 

§ 6 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia personelu

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik/obsługa nie powinien przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora oraz organ prowadzący. Pracownik zostaje natychmiast odsunięty od pracy i oczekuje na transport w wyznaczonym miejscu, w celu odizolowania go od innych osób. Pracownikowi oczekującemu na transport wydaje się jednorazową maseczkę oraz rękawiczki. Ustala się listę osób z którymi przebywała osoba z objawami zakażenia.
 4. Dyrektor powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach  oraz organ prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik musi być poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.), przez osobę do tego wyznaczoną, a jeśli zajdzie taka konieczność należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora stacji sanitarnego.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 25.05.2020 roku .
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 12
Ilość wszystkich odwiedzin: 112765