Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21

z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

z dnia 25 lutego 2019r.

 

w sprawie:  określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym

 do  klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach

w roku  szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 116/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019r., Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach zarządza, co następuje:

§ 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych  na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz odpowiadające im liczby punktów  i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia , określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Szkoła prowadzi naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

§ 4

Wykonanie powierza się Dyrektorowi oraz Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

Załącznik nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach w roku szkolnym  2019/2020.

 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 4 do 27 marca 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

Do 5 kwietnia 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 8 kwietnia 2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia

Od 9 do 15 kwietnia 2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

26 kwietnia 2019r. godz. 15.00

 

 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 6 do 14 maja 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

Do 22 maja 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 maja 2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia

Od 24 do 31 maja 2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

13 czerwca 2019r. godz. 15.00

 

 Zebranie rodziców przyszłych klas pierwszych – 13 czerwca 2019 r. o godz. 18.00

 

 

Załącznik nr 2

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych – w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność:

 1. 1.      zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice – 32 pkt;
 2. 2.      uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru – 16 pkt;
 3. 3.      rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 14 pkt;
 4. 4.      ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt;
 5. 5.      rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice – 2 pkt;
 6. 6.      wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt;
 7. 7.      niepełnosprawność kandydata – 1 pkt;
 8. 8.      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt;
 9. 9.      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt;
 10. 10.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt;
 11. 11.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt;
 12. 12.  objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

 1. 1.      pkt 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice;
 2. 2.      pkt 4 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;
 3. 3.      pkt. 5 – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało zeznanie złożone, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu;
 4. 4.      pkt. 6 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 5. 5.      w zakresie pkt 7 – 10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046);
 6. 6.      pkt 11 – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 7. 7.      pkt 12 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.)

 

Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 2 i 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

Kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny  kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do klasy pierwszej (pdf)

Zgłoszenie do klasy pierwszej (doc)

Podanie o przyjęcie dziecka spoza obwodu (pdf)

Podanie o przyjęcie dziecka spoza obwodu (doc)

oswiadczenie-woli (pdf)

oswiadczenie-woli (doc)

wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 148
Ilość wszystkich odwiedzin: 113962