Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach uprzejmie informuje, iż w związku z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie oświaty, Rada Miasta Katowice podjęła w dniu 30 marca 2017 r. Uchwałę XXXVIII/761/17 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego. Na mocy tej uchwały z dniem 1 września 2017 r. zmienia się obwód szkoły.

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 21

z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

w roku szkolnym 2018/2019

 

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie:

  •  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1872),
  • uchwały Rady Miasta Katowice nr XXI/403/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

II. Termin rekrutacji

1 Nabór do klas pierwszych na kolejny rok szkolny prowadzony jest w okresie od 1 marca do 31 maja

2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   32-20-29-719

  1. Obowiązek szkolny

1) W roku szkolnym 2018/2019  spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2011 r. oraz  2012 r.

IV. Zasady rekrutacji

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły /załącznik nr 1/, który obejmuje ulice określone w Uchwale  Rady Miejskiej Katowic z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami./załącznik nr 2/

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało w przedszkolu należącym do obwodu szkoły

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

d) jeden z rodziców(opiekunów prawnych) zameldowany jest w  obwodzie szkoły

5.

Lp. Kryteria Liczba punktów
1. Zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice

32

2. Uczęszczanie kandydata do  oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

16

3. Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14

4. Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

4

5. Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

2

6. Wielodzietność rodziny kandydata

1

7. Niepełnosprawność kandydata

1

8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

6. W  sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego
w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu z sekretariatu szkolnego bądź ze strony internetowej szkoły wniosku zapisu do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,

c) w przypadku rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko objęte było nauką języka mniejszości – złożeniu wniosku o objęcie nauką języka mniejszości narodowej.

IX. Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1  Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej – plik w formacie Word

Załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej –  plik w formacie PDF

Załącznik nr 2 Podanie o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej – plik w formacie Word

Załącznik nr 2 Podanie o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej – plik w formacie PDF

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 74
Ilość wszystkich odwiedzin: 87568