Regulamin stołówki szkolnej działającej

przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi

w Katowicach

 

 

 1. Ze stołówki szkolnej korzystają:

- uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie;

- uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje MOPS lub inni sponsorzy;

- zatrudnieni w szkole pracownicy, którzy opłacili posiłek;

- uczniowie zgłoszeni przez wychowawcę, pedagoga, pracownika kuchni w sytuacji, kiedy pozostaną niewykorzystane obiady.

 

 1. Posiłki wydawane są w godzinach:

11.30 – 13.50

 

 1. Stołówka funkcjonuje w dni nauki szkolnej. Rozpoczyna wydawanie posiłków od drugiego dnia roku szkolnego, a kończy w przeddzień zakończenia roku szkolnego.

 

 1. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, niedziel i świąt.

 

 1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych obiady wydawane są wyłącznie dla uczniów znajdujących się na miesięcznej liście obiadowej.

 

 1. Dziecko korzystające z obiadów w danym miesiącu jest automatycznie uwzględniane na liście obiadowej w następnym miesiącu.

 

 1. W przypadku rezygnacji z korzystania ze stołówki rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie intendentki szkolnej w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

 

 1. W przypadku nie dotrzymania w/w terminu należy uiścić opłatę za kolejny miesiąc.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów korzystających z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat.

 

 1. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 25. dnia miesiąca poprzedzającego nowy okres żywieniowy.

 

 1. Jeżeli wpłata nie zostanie uiszczona w w/w terminie, dziecko nie będzie mogło korzystać z posiłków.

 

 1. Opłaty za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry na konto szkoły:

 

PKO BP  28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

 

 1. Na dowodzie wpłaty należy podać:

- imię i nazwisko dziecka,

- za jaki miesiąc wnoszona jest opłata,

- ilość obiadów w danym miesiącu z uwzględnieniem planowanych nieobecności (np.: wizyta u lekarza, wycieczki itp.).

 

 1. Dowód przelewu należy dostarczyć do intendenta lub przesyłać na adres internetowy: intendent@sp21.katowice.pl

 

 1. Opłatę za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły, których absencja wynosi powyżej trzech dni, zwraca się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Nie zwraca się należności za pojedyncze, niewykorzystane obiady.

 

 1. Wysokość opłaty za obiady ustala dyrektor szkoły.

 

 1. Koszt obiadów w danym miesiącu podaje intendent poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

 

Uwaga!

W związku z długotrwałym oczekiwaniem na potwierdzenie wpłat na konto, osoby korzystające z obiadów zobowiązane są do przedstawienia intendentowi dowodu wpłaty do 25. dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

Intendent bierze pod uwagę w kalkulacjach tylko osoby, o których ma wiedzę, że wpłynęła wpłata.

Dokonanie przelewu na konto nie stanowi o wpłacie, ważne jest jego potwierdzenie, gdyż wyciąg z konta intendent dostaje późno, zazwyczaj na koniec miesiąca.

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 17
Ilość wszystkich odwiedzin: 134454