OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 21    z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach dostępnymi na stronie szkoły.

 

  1. W przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie chcą, aby dziecko skorzystało z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych na terenie szkoły zobowiązani są do wypełnienia dokumentu oświadczenia i deklaracji opiekuna prawnego dziecka. Rodzic/opiekun prawny, który wyraża chęć, aby jego dziecko skorzystało z usług świadczonych przez placówkę zobowiązany jest przesłać ww. oświadczenie, deklarację w wiadomości e-mail na adres: sp21kat@onet.eu

 

 

  1. W związku z koniecznością organizacji bezpiecznej pracy szkoły, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia przez dziennik elektroniczny, wiadomość mailową  lub telefonicznie wychowawcy lub dyrektora szkoły o tym, że dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych minimum 2 dni wcześniej. W przypadku braku takiej deklaracji, dziecko nie będzie mogło być objęte opieką na terenie placówki.

 

  1. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na noszenie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości, zapakowanych w woreczku/pudełku, opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

  1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania wytycznych, dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

 

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 18
Ilość wszystkich odwiedzin: 134454